Home / Movies / Evil Eye

Cast & Crew

Directors

Name
Elan Dassani
Rajeev Dassani

Writers

Name
Madhuri Shekar

Executive Producers

Name
Priyanka Chopra Jonas

Actors

Name
Sarita Choudhury Usha
Sunita Mani Pallavi
Omar Maskati Sandeep
Bernard White Krishnan