Home / Series / キャロル&チューズデイ

Series Actors

Directors

People Name Number of Episodes Dates
Naoyuki Konno 11 04/18/2019 - 09/19/2019
Yoshiyuki Ito 10 04/11/2019 - 09/12/2019
Motonobu Hori 7 04/11/2019 - 10/03/2019
Tsuyoshi Tobita 5 05/02/2019 - 09/12/2019
Satoshi Takato 5 04/25/2019 - 10/03/2019
Noriyuki Nomata 5 05/09/2019 - 09/26/2019
Shohei Miyake 5 04/18/2019 - 09/19/2019
Tomomi Kamiya 2 06/06/2019
Danzo Kato 1 09/05/2019
Takahiro Hasui 1 08/29/2019
Ryota Miyazawa 1 07/11/2019
Midori Yui 1 08/08/2019
Naoki Murata 1 07/18/2019

Writers

People Name Number of Episodes Dates
Deko Akao 7 04/11/2019 - 09/26/2019
Yasuhiro Nakanishi 5 04/25/2019 - 09/19/2019
Kimiko Ueno 5 05/02/2019 - 09/12/2019
Yuichi Nomura 4 05/16/2019 - 09/05/2019
Osamu Kamei 3 08/01/2019 - 09/26/2019
Shinichirō Watanabe 3 04/11/2019 - 10/03/2019
Tomoyuki Itamura 3 07/18/2019 - 09/26/2019
Toshiya Shinohara 2 06/20/2019 - 09/12/2019
Hiroshi Kobayashi 2 07/11/2019 - 10/03/2019
Manabu Okamoto 2 04/18/2019 - 05/09/2019
Tensai Okamura 1 05/02/2019
Shinji Sato 1 06/13/2019
Yoshikazu Miyao 1 09/05/2019
Ryohei Takeshita 1 08/29/2019
Ko Matsuo 1 05/16/2019
Naomi Nakayama 1 04/25/2019
Keiko Nobumoto 1 08/01/2019
Takaharu Ozaki 1 05/23/2019
Pyoungkang Heo 1 08/15/2019
Shinji Ishihira 1 08/08/2019