Home / Series / 爆転シュート ベイブレード

Series Actors

Directors

People Name Number of Episodes Dates
Toshifumi Kawase 51 01/08/2001 - 12/24/2001
Masatoshi Hakata 7
Jun Takada 6 01/22/2001 - 11/05/2001
Megumi Yamamoto 5 01/15/2001 - 12/03/2001
Yuu Kou 4 03/12/2001 - 12/17/2001
Oh Jin-Koo 4
Junji Nishimura 4 03/05/2001 - 07/02/2001
Ryuichi Kimura 3 06/18/2001 - 11/26/2001
Sangi Shim 3 07/30/2001 - 10/01/2001
Hidehito Ueda 3 01/29/2001 - 05/07/2001
Taiji Kawanishi 3
Hiroshi Ishiodori 2 02/12/2001 - 09/24/2001
Shinichi Masaki 2
Gi Du Kim 2 08/06/2001 - 09/03/2001
Hirohito Ochi 2 06/25/2001 - 11/19/2001
Masayuki Oseki 2 03/26/2001 - 05/14/2001
Kazuki Kawagoe 2
Taiki Nishimura 2
Yoshinari Morita 2
Kazu Yokota 1 02/05/2001
Shinichiro Kimura 1 02/19/2001
Shigeru Ueada 1
Hiroshi Hara 1 07/09/2001
Kazunobu Simizu 1
Kazunobu Shimizu 1
Saki Noda 1 06/11/2001
Kazuomi Koga 1
Midori Yui 1
Akiko Seki 1
Masayuki Matsumoto 1
Akira Miyata 1
Masotoyo Takada 1
Ryouji Masuyama 1
Akinori Hudesaka 1
Takayuki Yamamoto 1
Hironori Aoyagi 1
Naoki Hishikawa 1
Kumiko Habara 1
Ippei Yokota 1
Yuusuke Onoda 1
Kentarou Yamaguchi 1

Writers

People Name Number of Episodes Dates
Tatsuhiko Urahata 51 01/08/2001 - 12/24/2001
Kazuhiko Soma 51 01/08/2001 - 12/24/2001
Eun-Mi Lee 51 01/08/2001 - 12/24/2001
Hideki Sonoda 17
Seishi Minakami 16 01/22/2001 - 12/17/2001
Tomoyasu Okubo 15 01/08/2001 - 12/24/2001
Ritsuko Hayasaka 11
Kazuyuki Fudeyasu 9 02/05/2001 - 11/12/2001
Daisuke Aranishi 6 02/12/2001 - 11/05/2001
Atsuhiro Tomioka 6
Fuhito Takahara 4
Kenji Sugihara 3 06/04/2001 - 08/27/2001
Fuhito Takahara, Hideki Sonoda 2
Kim Sang-hoon 1 03/05/2001