Home / Series / オーバーロード

Series Actors

Directors

People Name Number of Episodes Dates
Naoyuki Itou 21 07/07/2015 - 09/29/2015
Naoyuki Itō 13 01/09/2018 - 04/03/2018
Masaki Matsumura 2 08/07/2018 - 09/11/2018
Akiko Nakano 2 07/31/2018 - 09/04/2018
Kazuaki Terasawa 2 07/17/2018 - 08/28/2018
Tatsuya Shiraishi 2 07/10/2018 - 08/21/2018
Shigeki Awai 1 07/24/2018
Tae-sik Kang 1 08/14/2018

Writers

People Name Number of Episodes Dates
Yukie Sugawara 34 07/07/2015 - 04/03/2018
Sugawara Yukie 10 07/10/2018 - 09/11/2018