Home / Series / 聖闘士星矢

Series Actors

Directors

People Name Number of Episodes Dates
Tomoharu Katsumata 18 12/17/2005 - 08/01/2008
Shigeyasu Yamauchi 16 03/12/1988 - 02/14/2004
Takeshi Furuta 13 04/11/2015 - 09/25/2015
Keichi Sato 1 06/21/2014
Masayuki Akehi 1 03/18/1989
Kozo Morishita 1 07/18/1987
森下孝三 1 10/11/1986

Writers

People Name Number of Episodes Dates
Yousuke Kuroda 18 12/17/2005 - 08/01/2008
Michiko Yokote 13 11/09/2002 - 04/12/2003
Toshimitsu Takeuchi 9 06/06/2015 - 09/25/2015
Masami Kurumada 4 04/11/2015 - 05/23/2015
Yoshiyuki Suga 3 07/18/1987 - 03/18/1989
Tomohiro Suzuki 1 06/21/2014
小山高生 1 10/11/1986
Akatsuki Yamatoya & Michiko Yokote 1 02/14/2004
Takao Koyama 1 03/12/1988